Badania i pomiary

Nasza firma oferuje wykonanie badań i pomiarów instalacji. Wyróżniamy dwa rodzaje badań i pomiarów:

  • Badania i pomiary odbiorcze – dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo wykonanych, instalowanych lub modernizowanych. Badania i pomiary te mają na celu potwierdzenie ich przydatności i gotowości do eksploatacji.
  • Badania i pomiary okresowe – dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych oddanych już do eksploatacji. Badania te mają na celu sprawdzenie czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie pogorszył się oraz czy jego dalsza eksploatacja nie zagraża zdrowiu i życiu.

Wykonujemy badania, pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, obiektach publicznych, budynkach biurowych, mieszkaniach itp. w zakresie:

  • Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • Rezystancja izolacji
  • Instalacji odgromowych i uziemiających
  • Natężenia oświetlenia
  • Ciągłość przewodów
  • Badanie wyłącznika PPOŻ

 


ATUM Sp. z o.o.

Logowanie